عمل نکردن ترمز

هنگام عمل نکردن ترمز چه کارهایی انجام دهیم !

واقعیت این است که عمل نکردن ترمز هنگام رانندگی مانند یک کابوس وحشتناک است ،  فرض کنید که در جاده ای در حال رانندگی هستید و می خواهید وارد مسیر دیگری شوید. پدال ترمز را فشار می دهید و متوجه می شوید ترمز عمل نمیکند!

شاید با خود تصور کنید همان لحظه ترمز دستی را بکشید یا به گارد ریل بزنید یا بپیچید درون خاکی یا هزاران فکر دیگری که ممکن است در آن لحظه از ذهن بگذرد .

این داستان چندان بعید نیست.  بهتر است ببینیم در زمان عمل نکردن ترمز واقعا چه کاری از دست ما بر می آید .

ادامه مطلب