هوشمند سازی ساختمان

هوشمند سازی ساختمان و مزایای آن

هوشمند سازی ساختمان و ظهور فناوری دیجیتال باعث ایجاد مکانهای کارآمدتر ، پایدارتر و مؤثرتر می شود.

با یک مثال شروع میکنیم

فرض کنید شما برای برگزاری یک جلسه مهم به سمت  دفتر شرکتی ناآشنا می روید. “اما این یک ساختمان با قابلیت هوشمند است “،  برنامه این شرکت در تلفن هوشمند شما ، حاوی مشخصات شما ، از قبل ثبت شده و ساختمان انتظار شما را میکشد!

ادامه مطلب